REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.nowedonice.pl

1. DEFINICJE

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY

5. DOSTAWA

6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

7. REKLAMACJE

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. DEFINICJE

1.1. Adres E-mail - wyznaczony przez Klienta adres poczty elektronicznej niezbędny do Rejestracji w Sklepie Internetowym, kontakcie ze Sprzedającym oraz otrzymywania informacji od Sprzedającego.

1.2. Cennik dostaw - Znajdujący się w zakładce CZAS I KOSZT DOSTAWY wykaz oferowanych przez Sprzedającego form dostawy Produktów, ich kosztów i szacunkowego czasu dostarczenia Produktów.

1.3. Cookies - tzw. "ciasteczka". Stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Więcej o nich przeczytasz w zakładce POLITYKA PRYWATNOŚCI.

1.4. Hasło - ciąg znaków (minimum 6) alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

1.5. JavaScript - technologia umożliwiająca korzystanie z interaktywnych formularzy dostępnych w Sklepie Internetowym.

1.6. Karta Produktu - pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

1.7. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.8. Konsument - zarówno Kupujący, jak i Klient.

1.9. Konto Klienta -  podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym. Widoczna tylko dla Sprzedającego oraz danego Klienta.

1.10. Koszyk - lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

1.11. Miejsce Dostawy - adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.

1.12. Newsletter -

1.13. Produkt - rzecz ruchoma dostępna w Sklepie Internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

1.14. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.15. Rejestracja -  jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.

1.16. Sklep Internetowy - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.mad-rat-shop.pl, za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży i/lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

1.17. Sprzedający (Sprzedawca):

Faktoria Design

Miłoszyn 4

55-330 Wilkszyn

NIP:8881284549 , REGON: 871173364.

1.18. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego

zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.19. Usługi elektroniczne - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za

pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.20. Usługodawca - Faktoria Design z siedzibą pod adresem: Miłoszyn 4, 55-330 Miłoszyn gm. Miękinia. NIP: 8881284549 REGON: 871173364.

1.21. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy

sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2.2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego znajdującego się pod adresem www.mad-rat-shop.pl

2.3. Sklep Internetowy prowadzony jest przez:

Faktoria Design z siedzibą pod adresem: Miłoszyn 4, 55-330 Wilkszyn, gm. Miękinia, NIP: 8881284549 REGON: 871173364.

2.4. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

2.5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi elektroniczne:

2.5.1. Konto Klienta

2.5.2. Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym.

2.5.3. Newsletter

2.6. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posluguje się Usługodawca:

2.6.1. Komputer, telefon, tablet lub inne urządzenie elektroniczne z dostępem do internetu umożliwiające korzystanie z przeglądarki internetowej.

2.6.2. Dostęp do poczty elektronicznej.

2.6.3. Zalecana minimalna rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli.

2.6.4. Przeglądarka internetowa:  Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies lub Google Chrome w wersji 8 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies.

2.7. Sprzedający jest zobowiazany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczyć produkty wolne od wad.

2.8. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

2.9.  Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

2.10. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r.o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

2.11. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.12. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2.13. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej.

2.14. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.

3. ŚWIADCZENIE USŁUG 

3.1. W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług  w zakresie i

na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

3.2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.

3.3. Usługi elektroniczne są świadczone 24 godziny na dobę.

3.4. Zawarcie umowy między Sprzedającym, a Kupującym polegającej na prowadzeniu Konta Klienta następuje w momencie dokonania Rejestracji.

3.4.1. Do dokonania rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: adres E-mail oraz Hasła, a także akceptacja niniejszego regulaminu.

3.4.2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie Internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.

3.5. Zawarcie umowy między Sprzedającym, a Kupującym polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwającego złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z w powyższej Usługi (dodania Produktu do Koszyka).

3.5.1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia bądź rezygnacji ze składania zamówienia.

3.5.2. W celu złożenia Zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

a.dodanie do koszyka produktu;

b.wybór rodzaju dostawy;

c.wybór rodzaju płatności;

d.wybór miejsca dostawy;

e.złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Potwierdzam zakup”.

3.6. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

3.6.1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia.

3.6.2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.

3.6.3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.

3.6.4. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.2. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

4.3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

4.4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4.5. Realizacja zamo´wienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.

5. DOSTAWA

5.1. Zakupiony przedmiot umowy jest wysyłany dostępnym rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu Miejsca Dostawy.

5.2 Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Produkt zgodnie z wyborem Klienta.

5.3. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą opłacenia zamówienia.

5.4. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.5. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

6. ODSTĄPENIE OD UMOWY

6.1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

6.2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu dostarczenia Produktu do Miejsca Dostawy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

6.3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem [FORMULARZ] lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

6.4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

6.5. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

6.6. Konsument ma obowiązek odesłać Produkt będący przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

6.7. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.

6.8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będącego przedmiotem umowy w wyniku korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

6.9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

6.10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty za pośrednictwem przelewu bankowego, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6.11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.12. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

6.12.1. gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

6.12.2. gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6.12.3. gdy przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

6.12.4. gdy przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (dotyczy zwłaszcza płyt CD, DVD, programów komputerowych

UWAGA! Zwrotowi nie podlegają wszelkie przedmioty oznaczone, co do tożsamości tzn. wykonane na zamówienie konkretnego klienta*

*wszystkie donice dostępne w Faktoria Design wykonywane są pod zamówienie konkretnego klienta. 

7. REKLAMACJE

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem, przysługuje prawo do złożenia reklamacji zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121) a, w przypadku osób/podmiotów nie będących konsumentami, zgłoszenia roszczeń z tytułu rękojmi na podstawie ustawy Kodeks Cywilny.

7.2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

7.3. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży Klient możne składać pisemnie na formularzu dostępnym pod adresem [FORMULARZ].

7.4. Konsumentowi przysługuje możliwość złożenia reklamacji w innej formie niż formularz reklamacyjny. Zachowanie formy formularza reklamacyjnego jest jednak wskazane i ułatwi proces reklamacji.

7.5. Konsument może złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny, o odstąpieniu od umowy, o żądaniu wymiany produktu na wolny od wad lub o żądaniu usunięcia wady.

7.6. Sprzedający zobowiązuje się ustosunkować do oświadczenia otrzymanego od Konsumenta w terminie czternastu dni i poinformować Konsumenta poprzez wybraną przez niego formę kontaktu.

7.7. W przypadku nieustosunkowania się do oświadczenia otrzymanego od Konsumenta uważa się je za uznane przez Sprzedającego.

7.8. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7.9. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy zgodnie z żądaniem Klienta, a jeśli będzie niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę, Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub, za zgodą Klienta zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.

7.10. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

7.11. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i odpowiedzialność Sprzedającego.

7.12. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający.

7.13. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

7.14. Nie stanowią podstawy niezgodności towaru z umową różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie www.mad-rat-shop.pl, które to różnice wynikają z innych ustawień monitora Klienta, oraz innych urządzeń peryferyjnych komputera Klienta służących do zapoznania się z ofertą Sklepu, w szczególności różnice w barwach i odcieniach.

7.16. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od dostarczenia produktu Konsumentowi.

7.17. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

7.18. W przypadku, gdy towar oferowany w Sklepie objęty jest gwarancją producenta, okres obowiązywania gwarancji i jej warunki określa dokument gwarancyjny, który jest doręczany Klientowi wraz z towarem.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Żadne z postanowien´ niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie moz˙e byc´ ro´wniez˙ w ten sposo´b interpretowane, gdyz˙ w przypadku niezgodnos´ci jakiejkolwiek cze?s´ci regulaminu z obowia?zuja?cym prawem Sprzedaja?cy deklaruje bezwzgle?dne podporza?dkowanie sie? i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

8.2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący be?da? powiadomieni droga? elektroniczna? (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejs´ciem w z˙ycie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

8.3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze doste?pna dla Kupującego w zakładce regulamin (http://mad-rat-shop.pl/pl/i/REGULAMIN/19). W trakcie realizacji zamo´wienia oraz w całym okresie opieki posprzedaz˙owej Kupującego obowia?zuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamo´wienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

8.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje sie? odpowiednie obowia?zuja?ce przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sa?d właściwy miejscowo i rzeczowo.

8.5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2017 r.